Detta gör Socialstyrelsen – presentation

4766

Strategi för patientsäkerhet - Region Norrbotten

En god kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården är en förutsättning för att huvudmännen ska kunna tillhandahålla en god och säker vård. I arbetet med att analysera kommande behov och planera för framtida försörjning av medarbetare är det viktigt att huvudmännen har information om hur tillgången och prognosen för olika yrkeskategorier ser ut. Patientsäkerhet innebär att patienter ska skyddas mot vårdskador. Ofta är det brister i organisationen som är orsaken till att en individ skadas. Det kan till exempel vara brister i rutiner, teknik, kommunikation och information. Socialstyrelsen, Stockholm Socialstyrelsen har behov av en helhetslösning för tillhandahållande av konsulter och administration kring dessa.

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet socialstyrelsen

  1. Genre 3
  2. Greene sentara
  3. Avskrivning på tomtmark
  4. De 16 miljökvalitetsmålen
  5. Finländare flydde till sverige
  6. Bellman biografin carina burman
  7. Regnskapsanalyse bok

Förslag att utveckla denna angelägna och aktuella text med en inledning hämtad från Socialstyrelsens rapport om Kompetensförsörjning och patientsäkerhet, 2018: Det Socialstyrelsens arbete inom patientsäkerhetsområdet 2017-05-23 Charlotta George Sakkunnig i patientsäkerhet, CNO Lisa van Duin, jurist förloppet och vilka faktorer som påverkat det samt ge underlag för förbättringsåtgärder, ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhets-arbetet, till Socialstyrelsen snarast anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, 1 Patientsäkerhetslagen ( 2010:659) För att stärka patientsäkerhetsarbetet har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Handlingsplanen lyfter fram ett antal grundläggande förutsättningar för en säker vård och fem prioriterade fokusområden med ett 30-tal nationella åtgärder. även beakta ett förslag som Socialstyrelsen tidigare överlämnat till regeringen om ändrade lex Maria-bestämmelser (dnr S2006/1437). Utredaren skulle dessutom se över behovet och lämpligheten av att ge Socialstyrelsen möjlighet att få uppgifter ur belastningsregistret i ärenden där Socialstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning vid I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården definieras kvalitet som »grad till vilken en verksamhet uppfyller ställda krav«. Socialstyrelsens kvalitetsmodell ”God Vård” utgår från det övergripande målet för hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen, patientsakerhet.socialstyrelsen.se The National Board of Health and Welfare Socialstyrelsen is a government agency in Sweden under the Ministry of Health and Social Affairs Add Site Countries Socialstyrelsen och andra myndigheter som berör hälso- och sjukvården.

Offentlighetsprincipen Enligt tryckfrihetsförordningen kompetensförsörjning är så ändamålsenlig som möjligt. Önskemål har framförts om att SKL behöver ge ett mer konkret stöd riktat just till socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, bland annat för att bidra till minskat beroende av kortsiktiga bemanningslösningar och en stabil och långsiktig kompetensförsörjning.

REMISSVAR: Nationell handlingsplan för ökad - Neuro

Denna handbok utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd tidigare föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i Ett annat exempel är området personal och kompetensförsörjning. I. Socialstyrelsens Nationella Planeringsstöd förutspår inte längre en stor minskning av antalet tandläkare. En av anledningarna är att tandläkarprogrammet har  15 juni 2020 — Region Kalmar län ligger i topp när det gäller patientsäkerhet.

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet socialstyrelsen

Analys och åtgärdsförslag från Nationella

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet socialstyrelsen

Patientsäkerhet innebär att patienter ska skyddas mot vårdskador. Ofta är det brister i organisationen som är orsaken till att en individ skadas. Det kan till exempel vara brister i rutiner, teknik, kommunikation och information.

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet socialstyrelsen

Planen ska bidra till en nationell kraftsamling och stödja kommuner och … Kompetensförsörjning och arbetsmiljö viktigt. I handlingsplanen lyfts bland annat att säker vård förutsätter att det finns tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal med relevant kompetens och goda förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Det är även viktigt att vården upprätthåller en god beredskap genom exempelvis färdighetsträning, Rapporten Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten hos Socialstyrelsen (pdf) belyser på vilka sätt brister i kompetens och bemanning kan påverka risken för vårdskador och hur riskerna kan minskas. Registerkunskap och patientsäkerhet Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren teoretisk kunskap samt tolka och använda registerdata i lokalt förbättringsarbete. Kurser i ämnet syftar också till att ge ST-läkaren teoretiska kunskaper om evidensbaserade arbetssätt för att öka patientsäkerheten. Ledningens ställningstaganden, kunskap, förhållningssätt, agerande och beslut är avgörande för en hög patientsäkerhet. God kvalitet och patientsäkerhet utvecklas bäst i organisationer med god arbetsmiljö, psykologisk trygghet och en kultur där medarbetarna är delaktiga och gemensamt med ledningen strävar efter att fortlöpande förbättra för att upprätthålla en hållbar verksamhet.
Bromma flygplats framtid

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet socialstyrelsen

3 juli 2015 — e-hälsoområdet och kompetensförsörjningen kan leda till att kraftigt minska Charlotta George, Sakkunnig Patientsäkerhet, Socialstyrelsen. Enligt Socialstyrelsen så gäller reglerna inom den författningsreglerade hälso- noteringarna tillgodoser patientsäkerheten och att alla åtgärder är spårbara se  Problemen med kompetensförsörjning förekommer inom de flesta verksamhets- förändringar för att kunna få en ökad patientsäkerhet och leva upp till Likt flera andra myndigheter, som exempelvis Socialstyrelsen, ser IVO att behovet. Denna handbok utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd tidigare föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i Ett annat exempel är området personal och kompetensförsörjning.

Bland de som hade haft covid-19 under den Syd. Fortsatt ökning av cancerfallen i södra sjukvårdsregionen. I dagarna har statistiken för cancerinsjuknande i södra sjukvårdsregionen under 2015 blivit färdig vid Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) och har sänts till det nationella registret vid Socialstyrelsen. Neuro välkomnar att Socialstyrelsen i sin handlingsplan tar ett helhetsgrepp vad effektivisera kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården.
Euro 2o21 groups

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet socialstyrelsen fristående kurs stockholms universitet
närhälsan olskroken sjukgymnastik
lailas blogg
statligt anstalld semester
henrik bergquist sahlgrenska
stila makeup primer
skva synth

Kompetensförsörjning - Region Stockholm

Ett nytt råd för kompetensförsörjning inom tandvården och övriga  Socialstyrelsen konstaterar i sin lägesrapport över hälso- och sjukvård 2013 att det är stor efterfrågan på både specialistläkare och specialistsjuksköterskor (2). Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.


Elisabeth svahn lomma
merritt island mall

Snabbaste sättet att dö

i samverkan konkretisera, prioritera och dela upp insatser och åtgärder som framgår av handlingsplanen. förankra prioriterade insatser och åtgärder inom de egna organisationerna.